วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ คณะบดี บริหารธุรกิจ


<><><><><>  
ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี วทบ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ม.เกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท ศศม.(เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
ระดับปริญญาโท M.A. NORTHERN ILLINOIS Univ. U.S.A
ระดับปริญญาเอก Ph.D LOUISSIANA STATE Univ. U.S.A.
(ด้านการจัดการธุรกิจ-บริหารธุรกิจ)
การบริหารธุรกิจยุคใหม่ธุรกิจเอกชนไทย
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนบัญชีต้นทุนเพื่อแสวงกำไร
MANAGEMENT SKILLSTEAM COACHING
บรรษัทภิบาลBENCHMARKING
ศิลปะการติดตามหนี้การธนาคาร
การพัฒนาทีมงานการประเมินผล 360 องศา
WAYS MARKET YOURSELF5 ส.กับงานบริหารราชการไทย
GOAL SETTINGโครงการช่วยเหลือคนตกงาน
ECONOMICS OF LOVEมาตรฐานการประเมินผลงาน
บทบาทผู้บริหารยุคสหัสวรรษใหม่มนุษยสัมพันธ์ในงาน
มาตรฐาน 5ส ขององค์กรTQM กับการบริหารองค์การ
การบริหารเชิงกลยุทธ การพัฒนาองค์การ
จริยธรรมในวงการหลักทรัพย์ การบริหารแบบทันเวลา(JIT)
การปรับปรุงงานหัวหน้างานยุคใหม่
จิตสำนึกในงานบริการการบริการกับวิชาชีพพยาบาล
จริยธรรมสำหรับข้าราชการไทยQ.C.C.กับงานโรงงาน
กิจกรรม WALK RALLYADVANCE Q.C.C.
9 กลยุทธสุดยอดการบริหารMANAGEMENT BY QUALITY
เทคนิคการให้บริการการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤต
และบทความตามหนังสือพิมพ์ เช่น สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน,
รัฏฐาภิรักษ์(เอกสารหนังสือรายไตรมาส ของวิทยาลัยป้องกันราอาณาจักร) ฯลฯ
ผลงานวิจัยตำราเอกสารการบัญชีให้แก่สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ดร.สมัย เหมมั่น เรียบเรียง


ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
รองประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนวิชาการทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านประชากรศาสตร์ หมายเลข ๕๓๐ กระทรวงการคลัง
กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ที่ปรึกษาด้านวางแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทราชาเซรามิค จำกัด บริษัทราชาปอร์ซเลน จำกัด
ที่ปรึกษาสถาบันอบรม MyComputer Training Center
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการส่งออก
ผู้ประสานงาน และริเริ่มโครงการช่วยเหลือคนตกงาน

อดีต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยกรรมการจัดการ ธนาคารแหลมทอง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงศรีอยุธยา
ผู้จัดการฝ่ายประจำฝ่ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจสาขากลาง,ผู้จัดการศูนย์ระบบงานและจัดองค์การ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายสาขาเขต ๕ ธนาคารเอเชีย จำกัด
ผู้จัดการสาขาน้ำพอง,สาขานครราชสีมา ธนาคารเอเชีย จำกัด
ประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารสยาม จำกัด
หัวหน้าส่วนควบคุมสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

อาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจ AMERICAN COASTLINE Univ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาตรีด้านSALEMANSHIP
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท CREDIT ANALYSIS
มหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาโท วิชานโยบายและแผนอุตสาหกรรมไทย และวิชานโยบายและแผนธุรกิจเอกชนไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท-เศรษฐกิจการเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
วิทยากร กลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด
กลุ่มธุรกิจเครือ KSLธนาคารทหารไทย จำกัด
กลุ่มเครือธนชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
การประปานครหลวงธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
กรมไปรษณีย์โทรเลขธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
กระทรวงสาธารณสุขธนาคารศรีนคร จำกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมธนาคารนครธน จำกัด
กระทรวงการคลังสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารไทย
กระทรวงคมนาคมสถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการสถาบันตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กลุ่มธุรกิจเหมืองบ้านปูสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยบริษัทในกลุ่มเครือยูนิลิเวอร์
บริษัททอมสัน(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทในเครือ IBM
บริษัทซีเกทส์(ประเทศไทย )จำกัดบริษัทไทยเซฟตี้กลาสส์ จำกัด
บริษัทเครือเนสท์เล่ จำกัดบริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์
บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัทซันโยเซมิคอนดัคส์เตอร์
บริษัทในกลุ่มเครือ TIPCOบริษัทในกลุ่มเครือ TPI
บริษัทกลุ่มในเครือ SHELL และวิทยากรรับเชิญตามสถาบันต่างๆ และในรายการโทรทัศน์
เช่น ESSO TALK ,มองต่างมุม ตามหาแก่นธรรม และ ฯลฯ

ผลงานด้านตำราและเอกสารงานวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น